Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 -2026 -----

Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45 - CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh ta tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công cuộc Đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước, của tỉnh đã và đang thu được những thành tựu to lớn, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Hưng Yên phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng tận dụng mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 45- CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân trong tỉnh.

2- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

3- Giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; đảm bảo tỷ lệ hợp lý người ứng cử là nữ, trẻ, đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử.

4- Việc lựa chọn, giới thiệu người ững cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

5- Ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và cự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử, quy trình đề cử, ứng cử, việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, việc tuyên truyền, vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử và vận động bầu cử theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, thông báo rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử, tránh tình trạng ”vận động” không lành mạnh; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa gần đây.

6- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các văn bản quy định, hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

7- Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chủ động đề ra các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

8- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các đảng ủy xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử ở cấp mình; làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh để xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

9- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai Chỉ thị này. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 45 - CT/TW và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

10- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng tỉnh

(1) Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 45 - CT/TW và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở cấp tỉnh.

(2) Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn của Trung ương chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu thánh lập Ban Chỉ đạo của Tỉnh ủy để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(3) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết tố cáo, khiếu nại phục vụ cuộc bầu cử; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(4) Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(5) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử; phản ánh kịp thời tình hình, kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

(6) Ban Dân vận Tỉnh ủy đôn đốc, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nắm chắc tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, thực hiện tốt các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình công tác triển khai và kết quả thực hiện.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.


 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thay đổi định kiến giới từ giáo dục gia đình (29/11/2021)
- Hỏi đáp về Luật Bầu cử và vai trò của hội viên phụ nữ trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  (17/03/2021)
- Bình đẳng giới được ghi nhận thế nào qua 2 bản hiến pháp đầu tiên của nước ta?(05/06/2020)
- Thúc đẩy công tác bình đẳng giới(28/05/2020)
- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành(20/04/2020)
- Tác động của vi-rút corona có thể nặng nề với phụ nữ hơn nam giới - Lý do là đây(07/04/2020)
- Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019(27/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Phụ nữ Hưng Yên khởi nghiệp từ hoạt động bảo vệ môi trường
- Những người phụ nữ năng động giỏi việc nước, đảm việc nhà
- BÀI PHÁT BIỂU
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Hội
Văn bản ban hành của tỉnh
Công báo tỉnh Hưng Yên
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 98
Hôm nay 252
Tháng này: 33,920
Tất cả: 296,664
THƯ VIỆN ẢNH