Chiều sâu của âm mưu, thủ đoạn “phi nhân tính”


Chiều sâu của âm mưu, thủ đoạn “phi nhân tính

Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản xâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của quân và dân ta, lái nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Âm mưu, thủ đoạn này vô cùng thâm độc, “phi nhân tính”, liên quan trực trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam, buộc chúng ta phải đề cao cảnh giác, kiên quyết, kiên trì chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thành quả cách mạng mà chúng ta đã giành được bằng xương máu của mình.

Lúc này, nhận thức đúng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng ta vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính, có lý luận tiên phong, lãnh đạo giai cấp công nhân và của dân tộc hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình.

Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, các thế lực thù địch đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cần nhận thức đúng các chiêu trò chống phá của chúng, đó là:

(1) Xuyên tạc, bôi đen, làm phân rã về tư tưởng, lý luận bằng cách đan cài những quan điểm mác xít và giả danh mác xít, đúng sai lẫn lộn, làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin và phương hướng chính trị, không thể phân biệt được ngay và gian, chính và tà, đúng và sai.

(2) Tung tin, phát tán các video clip xấu, độc; tài liệu có nội dung sai trái gửi các tổ chức quốc tế, trả lời phỏng vấn đài, báo nhằm xuyên tạc tình hình Việt Nam, bôi đen sự thật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; cổ suy cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hình thành “xã hội dân sự” ở nước ta, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

(3) Kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế phản động như “Việt Tân”, “Đảng Đại Việt ở nước ngoài”, “Liên đoàn quốc tế vì nhân quyền”, các đài VOA, BBC, RFA, RFI, can thiệp sâu rộng vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; kích động các tầng lớp nhân dân, nhất là các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị đấu tranh, khiếu kiện tập thể dài ngày, biểu tình và bạo loạn chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

(4) Tạo lập các website, facebook, fanpage giả mạo, triệt để lợi dụng không gian mạng để đăng tải các thông tin xấu, độc, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; nói xấu, bôi đen bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Kích động, xuyên tạc, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, Công an; làm cho cán bộ, chiến sĩ mơ hồ, mất cảnh giác. Từ đó, thúc đẩy “tự diễn iến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tác động đến tư tưởng, đạo đức và lối sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thậm chí kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép, phá rối an ninh, trật tự, kích động bạo loạn lật đổ.

(5) Lấy ý kiến qua mạng xã hội nhằm tạo áp lực dư luận, gây áp lực cho chính quyền các cấp; sao chép các văn bản dưới dạng “tâm thư”, “thư ngỏ”, “thư góp ý” cả chính danh và nặc danh, gửi đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư để gây áp lực, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bi quan, sự bất ổn trong dư luận xã hội; kêu gọi cộng đồng mạng bình luận, chia sẻ, tạo điểm nóng.

Nắm vững diễn biến, quá trình thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên và có cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đấu tranh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cần nhận diện rõ hơn phương thức hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nền tảng tư tưởng của Đảng ta mà các thế lực thù địch đang tiến hành:

Thứ nhất, chúng gia tăng các hình thức hoạt động hợp pháp, kết hợp nửa hợp pháp và bất hợp pháp để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, xuyên tạc các văn kiện của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Một trong những phương thức hợp pháp, công khai vô cùng tinh vi, xảo quyệt là chúng triệt để sử dụng, lợi dụng các “tâm thư”, “thư ngỏ”, “thư góp ý” gửi đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta dưới hình thức tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Cương lĩnh, các văn kiện, hiến pháp, pháp luật, phát biểu tại các hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật. Sau đó, tập hợp, biên soạn thành tài liệu, cắt dán, lắp ghép, tạo dựng thành các video clip, tung lên mạng xã hội và phán tán rộng rãi ở trong và ngoài nước, công khai các quan điểm chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, ra sức tuyên truyền, lan tỏa các quan điểm sai trái, phản động trên các phương tiện truyền thông xã hội, một số báo, đài phương Tây, hệ thống thông tin truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong, mạng xã hội, nhất là youtube, facebook, viber, za lô, các báo đài BBC, RFA, RFI, VOA…; xuất bản sách, báo, tài liệu ở nước ngoài, sản xuất băng đĩa hình, in truyền đơn, tấn công trực tiếp vào các vấn đề mang tính nguyên tắc then chốt, luận điểm cơ bản nhất của hệ tư tưởng, lý luận của Đảng ta, cản trở quá trình trển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ ba, tìm mọi cách móc nối, dụ dỗ, mua chuộc, hỗ trợ những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng, tha hóa, biến chất, có quan điểm đối lập và mâu thuẫn về lợi ích đối với Đảng, Nhà nước ta, hối thúc lực lượng này phát ngôn vô nguyên tắc, thiếu ý thức xây dựng, viết bài, tung tin, phát tán tài liệu xuyên tạc sự thật, công kích chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với ngôn ngữ xấu, độc, võ đoán, nói lấy được, thậm chí nói xiên xẹo, chửi bới vô văn hóa, kêu gọi thành lập các hội, hiệp hội, nhóm, tổ chức chính trị đối lập; sử dụng các hình thức văn học, nghệ thuật để truyền bá, tán phát những tư tưởng, luận điệu sai trái nhằm gây hoang mang dư luận, làm giảm sút niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kích động tư tưởng hằn thù, ly khai, bất hợp tác; cản trở công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình mới, căn cứ vào những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định của tình hình và phát huy thành tựu, kết quả, nền nếp, kinh nghiệm vốn có để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cấp bách, trong đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần tập trung thực hiện một số nội dung:

Một là, trên cơ sở nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng về đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”; nội dung, yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các bộ luật, pháp lệnh, chỉ thị, hướng dẫn có liên quan của Nhà nước và bám sát thực tiễn, diễn biến của tình hình, cần nhận diện, phát hiện kịp thời, chính xác các quan điểm sai trái, thù địch, tác hại của nó để đề xuất các biện pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả trên phương diện pháp lý, hợp pháp là yêu cầu rất cao đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung này là điều kiện để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; không để bị động, bất ngờ.

Hai là, nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, tính hợp hiến và triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, hiệu quả các hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác có liên quan; căn cứ vào kết quả đã đạt được và kinh nghiệm tổ chức hoạt động này các cơ quan chức năng từ cấp Trung ương đến cơ sở và các đơn vị chủ trì nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết những vấn đề lý luận – thực tiễn và những vấn đề đặt ra, tham mưu cho các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm (2018-2023), rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích và xác định yêu cầu, đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, giai đoạn 2024-2030 cho phù hợp hơn.

Ba là, ngoài việc liên kết, phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, cung cấp luận cứ, luận chứng, tạo điều kiện để các nhà khoa học, các nhà giáo, các phóng viên, báo chí, lực lượng chuyên gia, chuyên trách viết tin, bài đăng trên các tạp chí, nội san khoa học, các báo ngày, báo điện tử; xuất bản sách, tài liệu, giáo trình để đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huy động các nhà khoa học, nhà giáo, các chuyên gia lý luận, các nhà báo có kinh nghiệm, các báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn quân tham gia nghiên cứu các đề tài, chuyên đề khoa học, các đề án, tài liệu chuyên sâu với các hình thức phù hợp, có cơ chế khuyến khích hoặc đặt bài, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học, thông tin chuyên đề có hàm lượng khoa học, chặt chẽ, có sức giáo dục, thuyết phục cao.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng, sáng tác và lan tỏa các vệt bài viết chính luận, bút chiến, tin ngắn, truyện, thơ ca, hò vè, tranh biếm họa…để tăng tính hấp dẫn, phù hợp với trình độ nhận thức, hiểu biết, nhu cầu, thị hiếu, sở thích của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và bạn đọc. Chú trọng hơn nữa tính lý luận – thực tiễn, hơi thở cuộc sống và sự khêu gợi, hấp dẫn người đọc trong từng bài viết, từng chuyên trang, chuyên mục. Theo đó, cần quan tâm và đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt các hình thức thể hiện bài viết, bài tin, video clip sao cho ngắn, gọn, cụ thể, giầu cảm xúc, phù hợp với đối tượng tiếp nhận và thụ hưởng thông tin.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tự động nhân bản, like, share để an tỏa giá trị các thông tin tích cực. Phát huy vai trò, tác dụng của các phần mềm làm video clip, chỉnh sửa ảnh, trình chiếu để tăng tính hấp dẫn, hiệu quả của các sản phẩm truyền thông, làm mới hình, nền các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội. Sử dụng kỹ thuật, công nghệ để thống kê tần xuất xuất hiện, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông tin xấu, độc, đo đếm số người like, share, comment thông tin tích cực để đánh giá tác dụng, hiệu quả đấu tranh, biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân và tập thể có thành tích, cách là hay, hiệu quả. Cần có các kỹ sư công nghệ thông tin và chuyên gia giỏi để “bóc gỡ” các video clip, tin, bài xấu, độc trên không gian mạng; không để chúng tán phát, lây lan nhanh, ảnh hưởng tiêu cực tring cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân./.

Nguồn: Báo Hương Sen Việt 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu 4 nội dung kiến nghị (24/06/2022)
- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu 5 đề xuất vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (15/06/2022)
- Hội LHPN Việt Nam gặp mặt, vinh danh nữ VĐV đạt huy chương Vàng SEA Games 31 (13/06/2022)
- Hội LHPN Việt Nam viếng bà Ngô Thị Huệ - Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (09/06/2022)
- Trao tiền bảo trợ và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo (06/06/2022)
- Xuyên tạc việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng để bôi nhọ chính quyền(04/04/2022)
- Chống chủ nghĩa cá nhân trong văn học, nghệ thuật(04/04/2022)
- Kiên định những nguyên tắc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam(04/04/2022)
- Trường phái đối ngoại ‘cây tre Việt Nam’(01/04/2022)
- 2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021(30/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Phụ nữ Hưng Yên khởi nghiệp từ hoạt động bảo vệ môi trường
- Những người phụ nữ năng động giỏi việc nước, đảm việc nhà
- BÀI PHÁT BIỂU
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Hội
Văn bản ban hành của tỉnh
Công báo tỉnh Hưng Yên
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 59
Hôm nay 209
Tháng này: 37,869
Tất cả: 314,113
THƯ VIỆN ẢNH